Mont d’an endalc’had

Levr Han

Eus Wikipedia
汉书 Hán shū
Levr Han

Riez Sina

Danvez Istor an Diernac'h Han er C'hornôg
Aozerion 班彪 Ban Biao (3--54)
班固 Ban Gu (32-92)
班昭 Ban Zhao (~49 – ~120)

Yezh Sinaeg klasel
Embannadur 111 AB

Levr Han (sinaeg : 漢書 hán shū), anvet Istor an Han Gent ivez, zo ul levr a voe echuet er bloaz 111 e Sina hag a gont a-zivout an diernac'h Han Gent (前漢 qián hán) pe "Han er C'hornôg" adalek an impalaer kentañ e 206 KAB) betek diskar an impalaer Wang Mang (c. 45 KAB – 23 AB, ren 9-23).

Gant an istorour Ban Gu (32-92) e voe skrivet, gant harp e c'hoar Ban Zhao, da-heul o zad Ban Biao ha diwar patrom Shiji an istorour meur Sīmǎ Qiān (~ 145 - ~86 KAB). Al levr kentañ a-zivout un diernac'h hepken e voe Levr Han.

Danvez[kemmañ | kemmañ ar vammenn]

E dibenn an diernac'h Han er C'hornôg e kendalc'has Ban Biao gant oberenn Sima Qian ; Hengoun Diwezhat (後傳 hòu chuán) a reer eus labour Ban Biao, evit e digemmañ diouzh hini e vab hag e c'hoar : goude marv e dad, Ban Gu a gavas gwell labourat en un doare nevez ha kontañ Istor Sina dre diernac'hoù, Han o vout an hini gentañ, p'en devoa Sima Qian kroget gant renerion vojennel gentañ ar vro. Dre-se e voulc'has Ban Gu hag e c'hoar an Istor dre diernac'h anvet jìchuántǐ (紀傳體 "doare da dreuzkas ar c'hounskrid") a zo chomet ar patrom betek hiziv.

Dre ma'z eo boulc'h Levr Han dibenn ar Shiji, Ban Gu a adkemeras tost ger-evit-ger pennadoù diwezhañ skrid Sīmǎ Qiān, a astennas a-wezhioù. Hep mar e lakaas lod eus labour e dad ivez, daoust ma'z eo diaes gouzout petra.
Kant roll (卷 juǎn) a ya da ober Levr Han ; ouzhpenn da bennadoù istorel zo ennañ : douaroniezh, gwir, lennegezh ha skiantoù zo ivez. Pa varvas Ban Gu en toull-bac'h er bloaz 92, he c'hoar a gendalc'has da aozañ al levr e-pad 19 vloaz betek echuiñ d'he 62 vloaz, e 111 eta.
Dre ma oa-hi ul lennegez ivez e soñjer he deus skrivet ar rolloù 13 betek 20 (eizh taolenn gronologel) hag ar roll 26 (ur pleustrad steredoniezh).

Bloazdanevelloù[kemmañ | kemmañ ar vammenn]

大事记 dà shì jì – 12 roll.
Buhezskridoù an impalaerion a vloaz da vloaz ; diouzh savboent al lez emañ kontet an darvoudoù.

  • Ar ren eo an deiziadoù a zo goude pep anv.
Roll Talbenn Troidigezh
001 卷一上 高帝紀上 Juǎn yī shàng gāodì jì shàng Levrenn 1 – Bloazdanevelloù an impalaer Gaozu, 206–195 KAB – Rann 1
卷一下 高帝紀下 Juǎn yīxià gāodì jì xiàì Levrenn 1 – Bloazdanevelloù an impalaer Gaozu – Rann 2
002 卷二 惠帝紀 Juǎn èr huì dì jì Levrenn 2 – Bloazdanevelloù an impalaer Hui, 195–188 KAB
003 卷三 高后紀 Juǎn sān gāo hòu jì Levrenn 3 – Bloazdanevelloù an impalaerez Lü Zhi, 195–180 KAB
004 卷四 文帝紀 Juǎn sì wéndì jì Levrenn 4 – Bloazdanevelloù an impalaer Wen, 180–157 KAB
005 卷五 景帝紀 Juǎn wǔ jǐngdì jì Levrenn 5 – Bloazdanevelloù an impalaer Jing, 157–141 KAB
006 卷六 武帝紀 Juǎn liù wǔdì jì Levrenn 6 – Bloazdanevelloù an impalaer Wu, 141–87 KAB
007 卷七 昭帝紀 Juǎn qī zhāodì jì Levrenn 7 – Bloazdanevelloù an impalaer Zhao, 87–74 KAB
008 卷八 宣帝紀 Juǎn bā xuāndì jì Levrenn 8 – Bloazdanevelloù an impalaer Xuan, 74–48 KAB
009 卷九 元帝紀 Juǎn jiǔ yuándì jì Levrenn 9 – Bloazdanevelloù an impalaer Yuan, 48–33 KAB
010 卷十 成帝紀 Juǎn shí chéngdì jì Levrenn 10 – Bloazdanevelloù an impalaer Cheng, 33–07 KAB
011 卷十一 哀帝紀 Juǎn shíyī āidì jì Levrenn 11 – Bloazdanevelloù an impalaer Ai, 07–10 KAB
012 卷十二 平帝紀 Juǎn shí'èr píngdì jì Levrenn 12 – Bloazdanevelloù an impalaer Ping, 01 KAB–06 AB

Taolennoù kronologel[kemmañ | kemmañ ar vammenn]

Biǎo – 8 roll.
Taolennoù kronologel diwar-benn tud pouezus.

Roll Talbenn Troidigezh
013 卷十三 異姓諸侯王表 Juǎn shísān yìxìng zhūhóu wáng biǎo Levrenn 13 – Taolenn an noblañsoù n'int ket kar d'ar c'hlann impalaerel
014 卷十四 諸侯王表 Juǎn shísì zhūhóu wáng biǎo Levrenn 14 – Taolenn an noblañsoù a zo kar d'ar c'hlann impalaerel
015 卷十五 王子侯表 上 Juǎn shíwǔ wángzǐ hóu biǎo shàng Levrenn 15 – Taolenn mibien an noblañsoù – Rann 1
卷十五下 王子侯表 下 Juǎn shíwǔ xià wángzǐ hóu biǎo xià Levrenn 16 – Taolenn mibien an noblañsoù – Rann 2
016 卷十六 高惠高后文功臣表 Juǎn shíliù gāo huì gāo hòu wén gōngchén biǎo Levrenn 16 – Taolenn ar gargidi zellezek e-pad renoù Gao, Hui, Wen hag an impalaerez Gao
017 卷十七 景武昭宣元成功臣表 Juǎn shíqī jǐng wǔzhāo xuān yuán chénggōng chén biǎo Levrenn 17 – Taolenn ar gargidi zellezek e-pad renoù Jing, Wu, Zhao, Xuan, Yuan ha Cheng
018 卷十八 外戚恩澤侯表 Juǎn shíbā wàiqī ēnzé hóu biǎo Levrenn 18 – Taolenn an noblañsoù eus an tiegezhioù impalaerel kenseurt
019 卷十九 百官公卿表 Juǎn shíjiǔbǎi guān gōngqīng biǎo Levrenn 19 – Taolenn renkoù an noblañs ha kargoù ar gouarnamant
020 卷二十 古今人表 Juǎn èrshí gǔjīn rén biǎo Levrenn 20 – Tud pouezus adal an tremened betek bremañ

Pleustradoù[kemmañ | kemmañ ar vammenn]

zhì – 10 roll
Pep roll a zeskriv un dachenn ma striv ar Stad.

Roll Talbenn Troidigezh
021 卷二十一 律曆志 Juǎn èrshíyī lǜ lì zhì Levrenn 21 – Pleustrad a-zivout al Lusk hag an Deiziadur
022 卷二十二 禮樂志 Juǎn èrshí'èr lǐ yuè zhì Levrenn 22 – Pleustrad a-zivout al Lidoù hag ar Sonerezh
023 卷二十三 刑法志 Juǎn èrshísān xíngfǎ zhì Levrenn 23 – Pleustrad a-zivout ar Gwir kastizel hag al Lezenn
024 卷二十四上 食貨志 Juǎn èrshísì shàng shí huò zhì Levrenn 24 – Pleustrad a-zivout ar C'henwerzh – Rann 1
卷二十四下 食貨志 Juǎn èrshísì xià shí huò zhì Levrenn 24 – Pleustrad a-zivout ar C'henwerzh – Rann 2
025 卷二十五上 郊祀志 Juǎn èrshíwǔ shàng jiāosì zhì Levrenn 25 – Pleustrad a-zivout an Aberzhioù – Rann 1
卷二十五下 郊祀志 Juǎn èrshíwǔ xià jiāosì zhì Levrenn 25 – Pleustrad a-zivout an Aberzhioù – Rann 2
026 卷二十六 天文志 Juǎn èrshíliù tiānwén zhì Levrenn 26 – Pleustrad a-zivout ar Steredoniezh
027 卷二十七上 五行志 Juǎn èrshíqī shàng wǔháng zhì Levrenn 27 – Pleustrad a-zivout ar Pemp Elfenn – Rann 1
卷二十七中之上 五行志 Juǎn èrshíqī zhōng zhī shàng wǔháng zhì Levrenn 27 – Pleustrad a-zivout ar Pemp Elfenn – Rann 2
卷二十七中之下 五行志 Juǎn èrshíqī zhōng zhī xià wǔháng zhì Levrenn 27 – Pleustrad a-zivout ar Pemp Elfenn – Rann 3
卷二十七下之上 五行志 Juǎn èrshíqī xià zhī shàng wǔháng zhì' Levrenn 27 – Pleustrad a-zivout ar Pemp Elfenn – Rann 4
卷二十七下之下 五行志 Juǎn èrshíqī xià zhī xià wǔháng zhì Levrenn 27 – Pleustrad a-zivout ar Pemp Elfenn – Rann 5
028 卷二十八上 地理志 Juǎn èrshíbā shàng dìlǐ zhì Levrenn 28 – Pleustrad a-zivout an Douaroniezh – Rann 1
卷二十八下 地理志 Juǎn èrshíbā xià dìlǐ zhì Levrenn 28 – Pleustrad a-zivout an Douaroniezh – Rann 2
029 卷二十九 溝洫志 Juǎn èrshíjiǔ gōuxù zhì Levrenn 29 – Pleustrad a-zivout ar Stêrioù hag ar C'hanolioù
030 卷三十 兿文志 Juǎn sānshí yì wén zhì Levrenn 30 – Pleustrad a-zivout al Lennegezh

Buhezskridoù[kemmañ | kemmañ ar vammenn]

Chuán • 70 roll
Hengounioù skouerioù, a anver buhezskridoù peurliesañ, pa gontont darnoù eus buhezioù tud pouezus en ur chom gant an darvoudoù a ziskouez pegen skouerius e oa an dud-se. Meur a zen a c'hall bout danvez ur pennad, pa'z int a-renk er gevredigezh. Er pennadoù diwezhañ e lenner a-zivout an darempredoù etre lez impalaerel Sina hag ar pobloù lies a oa koulz er Stad hag en tu-hont d'he harzoù.

Roll Talbenn Troidigezh
031 卷三十一 陳勝項籍傳 Juǎn sānshíyī chén shèng xiàng jí chuán Levrenn 31 – Buhez Chén, Shèng ha Xiàng Jí
032 卷三十二 張耳陳餘傳 Juǎn sānshí'èr zhāng ěr chén yú chuán Levrenn 32 – Buhez Zhāng Êr ha Chén Yú
033 卷三十三 魏豹田儋韓王信傳 Juǎn sānshísān wèi bào tián dān hán wáng xìn chuán Levrenn 33 – Buhez Wèi Bào, Tián Dān ha Hán Xìn (roue Han)
034 卷三十四 韓彭英盧吳傳 Juǎn sānshísì hán péng yīng lú wú chuán Levrenn 34 – Buhez Hán, Péng, Yīng, Lú ha Wú
035 卷三十五 荊燕吳傳 Juǎn sānshíwǔ jīng yàn wú chuán Levrenn 35 – Buhez ar briñsed a Jīng, Yàn ha Wú
036 卷三十六 楚元王傳 Juǎn sānshíliù chǔ yuán wáng chuán Levrenn 36 – Buhez ar priñs chǔ Yuán a Chǔ — Liu Xiang ha Liu Xin
037 卷三十七 季布欒布田叔傳 Juǎn sānshíqī jì bù luán bù tián shū chuán Levrenn 37 – Buhez Jì Bù, Luán Bù ha Tián Shū
038 卷三十八 高五王傳 Juǎn sānshíbā gāo wǔ wáng chuán Levrenn 38 – Buhez pemp mab an impalaer Gāo
039 卷三十九 蕭何曹參傳 Juǎn sānshíjiǔ xiāo hé cáo cān chuán Levrenn 39 – Buhez Xiāo Hé ha Káo Shén
040 卷四十 張陳王周傳 Juǎn sìshí zhāng chén wáng zhōu chuán Levrenn 40 – Buhez Zhāng, Chén, Wáng ha Zhōu
041 卷四十一 樊酈滕灌傅靳周傳 Juǎn sìshíyī fán lì téng guàn fù jìn zhōu chuán Levrenn 41 – Buhez Fán, Lì, Téng, Guàn, Fù, Jìn ha Zhōu
042 卷四十二 張周趙任申屠傳 Juǎn sìshí'èr zhāng zhōu zhào rèn shēntú chuán Levrenn 42 – Buhez Zhāng, Zhōu, Zhào, Rèn ha Shēntú
043 卷四十三 酈陸朱劉叔孫傳 Juǎn sìshísān lì lù zhū liú shūsūn chuán Levrenn 43 – Buhez Lì, Lù, Zhū, Liú ha Shūsūn
044 卷四十四 淮南衡山濟北王傳 Juǎn sìshísì huáinán héngshān jì běi wáng chuán Levrenn 44 – Buhez rouaned Huáinán, Héngshān ha Jì Běi
045 卷四十五 蒯伍江息夫傳 Juǎn sìshíwǔ kuǎi wǔ jiāng xī fū chuán Levrenn 45 – Buhez Kuǎi, Wǔ, Jiāng ha Xī Fū
046 卷四十六 萬石衞直周張傳 Juǎn sìshíliù wàn shí wèi zhí zhōu zhāng chuán Levrenn 46 – Buhez an aotrouion a Wàn, Wèi, Zhí, Zhōu ha Zhāng
047 卷四十七 文三王傳 Juǎn sìshíqī wén sān wáng chuán Levrenn 47 – Buhez tri mab an impalaer Wén
048 卷四十八 賈誼傳 Juǎn sìshíbā jiǎyì chuán Levrenn 48 – Buhez Jiǎ Yì
049 卷四十九 爰盎晁錯傳 Juǎn sìshíjiǔ yuán àng cháo cuò chuán Levrenn 49 – Buhez Yuán Àng ha Cháo Kuò
050 卷五十 張馮汲鄭傳 Juǎn wǔshí zhāng féng jí zhèng chuán Levrenn 50 – Buhez Zhāng, Féng, Jí ha Zhèng
051 卷五十一 賈鄒枚路傳 Juǎn wǔshíyī jiǎ zōu méi lù chuán Levrenn 51 – Buhez Jiǎ, Zōu, Méi ha Lù
052 卷五十二 竇田灌韓傳 Juǎn wǔshí'èr dòu tián guàn hán chuán Levrenn 52 – Buhez Dòu, Tián, Guàn ha Hán
053 卷五十三 景十三王傳 Juǎn wǔshísān jǐng shísān wáng chuán Levrenn 53 – Buhez trizek mab an impalaer Jǐng
054 卷五十四 李廣蘇建傳 Juǎn wǔshísì lǐ guǎng sū jiàn chuán Levrenn 54 – Buhez Lǐ Guǎng ha Sū Jiàn
055 卷五十五 衞青霍去病傳 Juǎn wǔshíwǔ wèi qīng huò qùbìng chuán Levrenn 55 – Buhez Wèi Qīng ha Huò Qùbìng
056 卷五十六 董仲舒傳 Juǎn wǔshíliù dǒng zhòngshū chuán Levrenn 56 – Buhez Dǒng Zhòngshū
057 卷五十七上 司馬相如傳 Juǎn wǔshíqī shàng sīmǎ xiāng rú chuán Levrenn 57 – Buhez Sīmǎ Xiāng Rú — Rann 1
卷五十七下 司馬相如傳 Juǎn wǔshíqī xià sīmǎ xiāng rú chuán Levrenn 57 – Buhez Sīmǎ Xiāng Rú — Rann 2
058 卷五十八 公孫弘卜式兒寬傳 Juǎn wǔshíbā gōngsūn hóng bo shì er kuān chuán Levrenn 58 – Buhez Gōngsūn Hóng, Bo Shì hag Er Kuān
059 卷五十九 張湯傳 Juǎn wǔshíjiǔ zhāng tāng chuán Levrenn 59 – Buhez Zhāng Tāng
060 卷六十 杜周傳 Juǎn liùshí dù zhōu chuán Levrenn 60 – Buhez Dù Zhōu
061 卷六十一 張騫李廣利傳 Juǎn liùshíyī zhāng qiān lǐ guǎnglì chuán Levrenn 61 – Buhez Zhāng Qiān ha Lǐ Guǎnglì
062 卷六十二 司馬遷傳 Juǎn liùshí'èr sīmǎ qiān chuán Levrenn 62 – Buhez Sīmǎ Qiān
063 卷六十三 武五子傳 Juǎn liùshísān wǔ wǔzǐ chuán Levrenn 63 – Buhez pemp mab an impalaer Wǔ
064 卷六十四上 嚴朱吾丘主父徐嚴終王賈傳 Juǎn liùshísì shàng yán zhū wú qiū zhǔfù xú yán zhōng wáng jiǎ chuán Levrenn 64 – Buhez Yán, Zhū, Wú Qiū, Zhǔ Fù, Xú, Yán, Zhōng, Wáng ha Jiǎ – Rann 1
卷六十四下 嚴朱吾丘主父徐嚴終王賈傳 Juǎn liùshísì xià yán zhū wú qiū zhǔfù xú yán zhōng wáng jiǎ chuán Levrenn 64 – Buhez Yán, Zhū, Wú Qiū, Zhǔ Fù, Xú, Yán, Zhōng, Wáng ha Jiǎ – Rann 2
065 卷六十五 東方朔傳 Juǎn liùshíwǔ dōngfāng shuò chuán Levrenn 65 – Buhez Dōngfāng Shuò
066 卷六十六 公孫劉田王楊蔡陳鄭傳 Juǎn liùshíliù gōngsūn liú tián wáng yáng cài chén zhèng chuán Levrenn 66 – Buhez Gōngsūn, Liú, Tián, Wáng, Yáng, Kài, Chén ha Zhèng
067 卷六十七 楊胡朱梅云傳 Juǎn liùshíqī yáng hú zhū méi yún chuán Levrenn 67 – Buhez Yáng, Hú, Zhū, Méi ha Yún
068 卷六十八 霍光金日磾傳 Juǎn liùshíbā huò guāng jīn rì dī chuán Levrenn 68 – Buhez Huò Guāng ha Jīn Rì Dī
069 卷六十九 趙充國辛慶忌傳 Juǎn liùshíjiǔ zhào chōngguó xīn qìngjì chuán Levrenn 69 – Buhez Zhào Chōngguó ha Xīn Qìngjì
070 卷七十 傅常鄭甘陳段傳 Juǎn qīshí fù cháng zhèng gān chén duàn chuán Levrenn 70 – Buhez Fù, Cháng, Zhèng, Gān, Chén ha Duàn
071 卷七十一 雋疏于薛平彭傳 Juǎn qīshíyī juàn shū yú xuē píng péng chuán Levrenn 71 – Buhez Juàn, Shū, Yú, Xuē, Píng ha Péng
072 卷七十二 王貢兩龔鮑傳 Juǎn qīshí'èr wáng gòng liǎng gōng bào chuán Levrenn 72 – Buhez Wáng, Gòng, daou C'hōng ha Bào
073 卷七十三 韋賢傳 Juǎn qīshísān wéi xián zhuàn Levrenn 73 – Buhez Wéi Xián
074 卷七十四 魏相丙吉傳 Juǎn qīshísì wèi xiāng bǐng jí chuán Levrenn 84 – Buhez Wèi Xiāng ha Bǐng Jí
075 卷七十五 眭兩夏侯京翼李傳 Juǎn qīshíwǔ suī liǎng xiàhóu jīng yì lǐ chuán Levrenn 75 – Buhez Suī, daou Xiàhóu, Jīng, Yì ha Lǐ
076 卷七十六 趙尹韓張兩王傳 Juǎn qīshíliù zhào yǐn hán zhāng liǎng wáng chuán Levrenn 76 – Buhez Zhào, Yǐn, Hán, Zhāng ha daou Wáng
077 卷七十七 蓋諸葛劉鄭孫毌將何傳 Juǎn qīshíqī gài zhūgé liú zhèng sūn guàn jiāng hé chuánn Levrenn 77 – Buhez Gài, Zhūgé, Liú, Zhèng, Sūn, Guànjiāng ha Hé
078 卷七十八 蕭望之傳 Juǎn qīshíbā xiāo wàngzhī chuán Levrenn 78 – Buhez Xiāo Wàngzhī
079 卷七十九 馮奉世傳 Juǎn qīshíjiǔ féng fèngshì chuán Levrenn 79 – Buhez Féng Fèngshì
080 卷八十 宣元六王傳 Juǎn bāshí xuān yuán liù wáng chuán Levrenn 80 – Buhez c'hwec'h mab an impalaerion Xuān ha Yuán
081 卷八十一 匡張孔馬傳 Juǎn bāshíyī kuāng zhāng kǒng mǎ chuán Levrenn 81 – Buhez Kuāng, Zhāng, Kǒng ha Mǎ
082 卷八十二 王商史丹傅喜傳 Juǎn bāshí'èr wáng shāng shǐ dān fù xǐ chuán Levrenn 82 – Buhez Wáng, Shāng, Shǐ Dān ha Fù Xǐ
083 卷八十三 薛宣朱博傳 Juǎn bāshísān xuē xuān zhū bó chuán Levrenn 83 – Buhez Xuē Xuān ha Zhū Bó
084 卷八十四 翟方進傳 Juǎn bāshísì zhái fāngjìn chuán Levrenn 84 – Buhez Zhái Fāngjìn
085 卷八十五 谷永杜鄴傳 Juǎn bāshíwǔ gǔ yǒng dù yè chuán Levrenn 95 – Buhez Gǔ Yǒng ha Dù Yè
086 卷八十六 何武王嘉師丹傳 Juǎn bāshíliù hé wǔ wáng jiā shī dān chuán Levrenn 96 – Buhez Hé Wǔ, Wáng Jiā ha Shī Dān
087 卷八十七 揚雄傳 Juǎn bāshíqī yáng xióng chuán Levrenn 87 – Buhez Yáng Xióng - Rann 1
卷八十七 揚雄傳 下 Juǎn bāshíqī yáng xióng chuán xià Levrenn 87 – Buhez Yáng Xióng - Rann 2
088 卷八十八 儒林傳 Juǎn bāshíbā rú lín chuán Levrenn 88 – Buhez al lenneien gonfusian
089 卷八十九 循吏傳 Juǎn bāshíjiǔ xún lì chuán Levrenn 89 – Buhez ar gargidi beurleal
090 卷九十 酷吏傳 Juǎn jiǔshí kù lì chuán Levrenn 90 – Buhez ar gargidi zigar
091 卷九十一 貨殖傳 Juǎn jiǔshíyī huò zhí chuán Levrenn 91 – Buhez an uzurerion
092 卷九十二 游俠傳 Juǎn jiǔshí'èr yóu xiá chuán Levrenn 92 – Buhez ar c'hoarierion
093 卷九十三 佞幸傳 Juǎn jiǔshísān nìng xìng chuán Levrenn 93 – Buhez al lubaned
094 卷九十四上 匈奴傳 Juǎn jiǔshísì shàng xiōngnú chuán Levrenn 94 – Hengounioù an Huned – Rann 1
卷九十四下 匈奴傳 Juǎn jiǔshísì xià xiōngnú chuán Levrenn 94 – Hengounioù an Huned – Rann 2
095 卷九十五 西南夷兩粵朝鮮傳 Juǎn jiǔshíwǔ xīnán yí liǎng yuè cháoxiǎn chuán Levrenn 95 – Hengounioù barbared ar Mervent, ar Guangdong ha Korea
096 卷九十六上 西域傳 Juǎn jiǔshíliù shàng xīyù chuán Levrenn 96 – Hengounioù Rannvroioù ar C'hornôg – Rann 1
卷九十六下 西域傳 Juǎn jiǔshíliù xià xīyù chuán Levrenn 96 – Hengounioù Rannvroioù ar C'hornôg – Rann 2
097 卷九十七上 外戚傳 Juǎn jiǔshíqī shàng wàiqī chuán Levrenn 97 – Buhez an impalaerezed hag o c'herent dre eured – Rann 1
卷九十七下 外戚傳 Juǎn jiǔshíqī xià wàiqī chuán Levrenn 97 – Buhez an impalaerezed hag o c'herent dre eured – Rann 2
098 卷九十八 元后傳 Juǎn jiǔshíbā yuán hòu chuán Levrenn 98 – Buhez (an impalaerez) Wáng Zhèngjūn
099 卷九十九上 王莽傳 Juǎn jiǔshíjiǔ shàng wáng mǎng chuán Levrenn 99 – Buhez Wáng Mǎng[1] – Rann 1
卷九十九中 王莽傳 Juǎn jiǔshíjiǔ zhōng wáng mǎng chuán Levrenn 99 – Buhez Wáng Mǎng – Rann 2
卷九十九下 王莽傳 Juǎn jiǔshíjiǔ xià wángmǎng chuán Levrenn 99 – Buhez Wáng Mǎng – Rann 3
100 卷一百上 敍傳 Juǎn yībǎi shàng xù chuán Levrenn 100 – Goudeskrid hag Istor an Tiegezh – Rann 1
卷一百下 敍傳 Juǎn yībǎi xià xù chuán Levrenn 100 – Goudeskrid hag Istor an Tiegezh – Rann 2

Pennadoù kar=[kemmañ | kemmañ ar vammenn]

Liammoù diavaez[kemmañ | kemmañ ar vammenn]

Notennoù[kemmañ | kemmañ ar vammenn]

  1. Diazezer an diernac'h Xin (新朝 Xīn cháo) adalek ar bloaz 23 AB.
中文世界門戶 Porched ar bed sinaat — 找到關於中國的頁面 Adkavit ar pennadoù a denn d'ar bed sinaat.