Levr Han

Eus Wikipedia
汉书 Hán shū
Levr Han
Ming Dynasty wood carving books in Tian Yi Chamber colllection.JPG
Riez Sina

Danvez Istor an Diernac'h Han er C'hornôg
Aozerion 班彪 Ban Biao (3--54)
班固 Ban Gu (32-92)
班昭 Ban Zhao (~49 – ~120)

Yezh Sinaeg klasel
Embannadur 111 AB

Levr Han (sinaeg : 漢書 hán shū), anvet Istor an Han Gent ivez, zo ul levr a voe echuet er bloaz 111 e Sina hag a gont a-zivout an diernac'h Han Gent (前漢 qián hán) pe "Han er C'hornôg" adalek an impalaer kentañ e 206 KAB) betek diskar an impalaer Wang Mang (c. 45 KAB – 23 AB, ren 9-23).

Gant an istorour Ban Gu (32-92) e voe skrivet, gant harp e c'hoar Ban Zhao, da-heul o zad Ban Biao ha diwar patrom Shiji an istorour meur Sīmǎ Qiān (~ 145 - ~86 KAB). Al levr kentañ a-zivout un diernac'h hepken e voe Levr Han.

Danvez[kemmañ | kemmañ ar vammenn]

E dibenn an diernac'h Han er C'hornôg e kendalc'has Ban Biao gant oberenn Sima Qian ; Hengoun Diwezhat (後傳 hòu chuán) a reer eus labour Ban Biao, evit e digemmañ diouzh hini e vab hag e c'hoar : goude marv e dad, Ban Gu a gavas gwell labourat en un doare nevez ha kontañ Istor Sina dre diernac'hoù, Han o vout an hini gentañ, p'en devoa Sima Qian kroget gant renerion vojennel gentañ ar vro. Dre-se e voulc'has Ban Gu hag e c'hoar an Istor dre diernac'h anvet jìchuántǐ (紀傳體 "doare da dreuzkas ar c'hounskrid") a zo chomet ar patrom betek hiziv.

Dre ma'z eo boulc'h Levr Han dibenn ar Shiji, Ban Gu a adkemeras tost ger-evit-ger pennadoù diwezhañ skrid Sīmǎ Qiān, a astennas a-wezhioù. Hep mar e lakaas lod eus labour e dad ivez, daoust ma'z eo diaes gouzout petra.
Kant roll (卷 juǎn) a ya da ober Levr Han ; ouzhpenn da bennadoù istorel zo ennañ : douaroniezh, gwir, lennegezh ha skiantoù zo ivez. Pa varvas Ban Gu en toull-bac'h er bloaz 92, he c'hoar a gendalc'has da aozañ al levr e-pad 19 vloaz betek echuiñ d'he 62 vloaz, e 111 eta.
Dre ma oa-hi ul lennegez ivez e soñjer he deus skrivet ar rolloù 13 betek 20 (eizh taolenn gronologel) hag ar roll 26 (ur pleustrad steredoniezh).

Bloazdanevelloù[kemmañ | kemmañ ar vammenn]

大事记 dà shì jì – 12 roll.
Buhezskridoù an impalaerion a vloaz da vloaz ; diouzh savboent al lez emañ kontet an darvoudoù.

  • Ar ren eo an deiziadoù a zo goude pep anv.
Roll Talbenn Troidigezh
001 卷一上 高帝紀上 Juǎn yī shàng gāodì jì shàng Levrenn 1 – Bloazdanevelloù an impalaer Gaozu, 206–195 KAB – Rann 1
卷一下 高帝紀下 Juǎn yīxià gāodì jì xiàì Levrenn 1 – Bloazdanevelloù an impalaer Gaozu – Rann 2
002 卷二 惠帝紀 Juǎn èr huì dì jì Levrenn 2 – Bloazdanevelloù an impalaer Hui, 195–188 KAB
003 卷三 高后紀 Juǎn sān gāo hòu jì Levrenn 3 – Bloazdanevelloù an impalaerez Lü Zhi, 195–180 KAB
004 卷四 文帝紀 Juǎn sì wéndì jì Levrenn 4 – Bloazdanevelloù an impalaer Wen, 180–157 KAB
005 卷五 景帝紀 Juǎn wǔ jǐngdì jì Levrenn 5 – Bloazdanevelloù an impalaer Jing, 157–141 KAB
006 卷六 武帝紀 Juǎn liù wǔdì jì Levrenn 6 – Bloazdanevelloù an impalaer Wu, 141–87 KAB
007 卷七 昭帝紀 Juǎn qī zhāodì jì Levrenn 7 – Bloazdanevelloù an impalaer Zhao, 87–74 KAB
008 卷八 宣帝紀 Juǎn bā xuāndì jì Levrenn 8 – Bloazdanevelloù an impalaer Xuan, 74–48 KAB
009 卷九 元帝紀 Juǎn jiǔ yuándì jì Levrenn 9 – Bloazdanevelloù an impalaer Yuan, 48–33 KAB
010 卷十 成帝紀 Juǎn shí chéngdì jì Levrenn 10 – Bloazdanevelloù an impalaer Cheng, 33–07 KAB
011 卷十一 哀帝紀 Juǎn shíyī āidì jì Levrenn 11 – Bloazdanevelloù an impalaer Ai, 07–10 KAB
012 卷十二 平帝紀 Juǎn shí'èr píngdì jì Levrenn 12 – Bloazdanevelloù an impalaer Ping, 01 KAB–06 AB

Taolennoù kronologel[kemmañ | kemmañ ar vammenn]

Biǎo – 8 roll.
Taolennoù kronologel diwar-benn tud pouezus.

Roll Talbenn Troidigezh
013 卷十三 異姓諸侯王表 Juǎn shísān yìxìng zhūhóu wáng biǎo Levrenn 13 – Taolenn an noblañsoù n'int ket kar d'ar c'hlann impalaerel
014 卷十四 諸侯王表 Juǎn shísì zhūhóu wáng biǎo Levrenn 14 – Taolenn an noblañsoù a zo kar d'ar c'hlann impalaerel
015 卷十五 王子侯表 上 Juǎn shíwǔ wángzǐ hóu biǎo shàng Levrenn 15 – Taolenn mibien an noblañsoù – Rann 1
卷十五下 王子侯表 下 Juǎn shíwǔ xià wángzǐ hóu biǎo xià Levrenn 16 – Taolenn mibien an noblañsoù – Rann 2
016 卷十六 高惠高后文功臣表 Juǎn shíliù gāo huì gāo hòu wén gōngchén biǎo Levrenn 16 – Taolenn ar gargidi zellezek e-pad renoù Gao, Hui, Wen hag an impalaerez Gao
017 卷十七 景武昭宣元成功臣表 Juǎn shíqī jǐng wǔzhāo xuān yuán chénggōng chén biǎo Levrenn 17 – Taolenn ar gargidi zellezek e-pad renoù Jing, Wu, Zhao, Xuan, Yuan ha Cheng
018 卷十八 外戚恩澤侯表 Juǎn shíbā wàiqī ēnzé hóu biǎo Levrenn 18 – Taolenn an noblañsoù eus an tiegezhioù impalaerel kenseurt
019 卷十九 百官公卿表 Juǎn shíjiǔbǎi guān gōngqīng biǎo Levrenn 19 – Taolenn renkoù an noblañs ha kargoù ar gouarnamant
020 卷二十 古今人表 Juǎn èrshí gǔjīn rén biǎo Levrenn 20 – Tud pouezus adal an tremened betek bremañ

Pleustradoù[kemmañ | kemmañ ar vammenn]

zhì – 10 roll
Pep roll a zeskriv un dachenn ma striv ar Stad.

Roll Talbenn Troidigezh
021 卷二十一 律曆志 Juǎn èrshíyī lǜ lì zhì Levrenn 21 – Pleustrad a-zivout al Lusk hag an Deiziadur
022 卷二十二 禮樂志 Juǎn èrshí'èr lǐ yuè zhì Levrenn 22 – Pleustrad a-zivout al Lidoù hag ar Sonerezh
023 卷二十三 刑法志 Juǎn èrshísān xíngfǎ zhì Levrenn 23 – Pleustrad a-zivout ar Gwir kastizel hag al Lezenn
024 卷二十四上 食貨志 Juǎn èrshísì shàng shí huò zhì Levrenn 24 – Pleustrad a-zivout ar C'henwerzh – Rann 1
卷二十四下 食貨志 Juǎn èrshísì xià shí huò zhì Levrenn 24 – Pleustrad a-zivout ar C'henwerzh – Rann 2
025 卷二十五上 郊祀志 Juǎn èrshíwǔ shàng jiāosì zhì Levrenn 25 – Pleustrad a-zivout an Aberzhioù – Rann 1
卷二十五下 郊祀志 Juǎn èrshíwǔ xià jiāosì zhì Levrenn 25 – Pleustrad a-zivout an Aberzhioù – Rann 2
026 卷二十六 天文志 Juǎn èrshíliù tiānwén zhì Levrenn 26 – Pleustrad a-zivout ar Steredoniezh
027 卷二十七上 五行志 Juǎn èrshíqī shàng wǔháng zhì Levrenn 27 – Pleustrad a-zivout ar Pemp Elfenn – Rann 1
卷二十七中之上 五行志 Juǎn èrshíqī zhōng zhī shàng wǔháng zhì Levrenn 27 – Pleustrad a-zivout ar Pemp Elfenn – Rann 2
卷二十七中之下 五行志 Juǎn èrshíqī zhōng zhī xià wǔháng zhì Levrenn 27 – Pleustrad a-zivout ar Pemp Elfenn – Rann 3
卷二十七下之上 五行志 Juǎn èrshíqī xià zhī shàng wǔháng zhì' Levrenn 27 – Pleustrad a-zivout ar Pemp Elfenn – Rann 4
卷二十七下之下 五行志 Juǎn èrshíqī xià zhī xià wǔháng zhì Levrenn 27 – Pleustrad a-zivout ar Pemp Elfenn – Rann 5
028 卷二十八上 地理志 Juǎn èrshíbā shàng dìlǐ zhì Levrenn 28 – Pleustrad a-zivout an Douaroniezh – Rann 1
卷二十八下 地理志 Juǎn èrshíbā xià dìlǐ zhì Levrenn 28 – Pleustrad a-zivout an Douaroniezh – Rann 2
029 卷二十九 溝洫志 Juǎn èrshíjiǔ gōuxù zhì Levrenn 29 – Pleustrad a-zivout ar Stêrioù hag ar C'hanolioù
030 卷三十 兿文志 Juǎn sānshí yì wén zhì Levrenn 30 – Pleustrad a-zivout al Lennegezh

Buhezskridoù[kemmañ | kemmañ ar vammenn]

Chuán • 70 roll
Hengounioù skouerioù, a anver buhezskridoù peurliesañ, pa gontont darnoù eus buhezioù tud pouezus en ur chom gant an darvoudoù a ziskouez pegen skouerius e oa an dud-se. Meur a zen a c'hall bout danvez ur pennad, pa'z int a-renk er gevredigezh. Er pennadoù diwezhañ e lenner a-zivout an darempredoù etre lez impalaerel Sina hag ar pobloù lies a oa koulz er Stad hag en tu-hont d'he harzoù.

Roll Talbenn Troidigezh
031 卷三十一 陳勝項籍傳 Juǎn sānshíyī chén shèng xiàng jí chuán Levrenn 31 – Buhez Chén, Shèng ha Xiàng Jí
032 卷三十二 張耳陳餘傳 Juǎn sānshí'èr zhāng ěr chén yú chuán Levrenn 32 – Buhez Zhāng Êr ha Chén Yú
033 卷三十三 魏豹田儋韓王信傳 Juǎn sānshísān wèi bào tián dān hán wáng xìn chuán Levrenn 33 – Buhez Wèi Bào, Tián Dān ha Hán Xìn (roue Han)
034 卷三十四 韓彭英盧吳傳 Juǎn sānshísì hán péng yīng lú wú chuán Levrenn 34 – Buhez Hán, Péng, Yīng, Lú ha Wú
035 卷三十五 荊燕吳傳 Juǎn sānshíwǔ jīng yàn wú chuán Levrenn 35 – Buhez ar briñsed a Jīng, Yàn ha Wú
036 卷三十六 楚元王傳 Juǎn sānshíliù chǔ yuán wáng chuán Levrenn 36 – Buhez ar priñs chǔ Yuán a Chǔ — Liu Xiang ha Liu Xin
037 卷三十七 季布欒布田叔傳 Juǎn sānshíqī jì bù luán bù tián shū chuán Levrenn 37 – Buhez Jì Bù, Luán Bù ha Tián Shū
038 卷三十八 高五王傳 Juǎn sānshíbā gāo wǔ wáng chuán Levrenn 38 – Buhez pemp mab an impalaer Gāo
039 卷三十九 蕭何曹參傳 Juǎn sānshíjiǔ xiāo hé cáo cān chuán Levrenn 39 – Buhez Xiāo Hé ha Káo Shén
040 卷四十 張陳王周傳 Juǎn sìshí zhāng chén wáng zhōu chuán Levrenn 40 – Buhez Zhāng, Chén, Wáng ha Zhōu
041 卷四十一 樊酈滕灌傅靳周傳 Juǎn sìshíyī fán lì téng guàn fù jìn zhōu chuán Levrenn 41 – Buhez Fán, Lì, Téng, Guàn, Fù, Jìn ha Zhōu
042 卷四十二 張周趙任申屠傳 Juǎn sìshí'èr zhāng zhōu zhào rèn shēntú chuán Levrenn 42 – Buhez Zhāng, Zhōu, Zhào, Rèn ha Shēntú
043 卷四十三 酈陸朱劉叔孫傳 Juǎn sìshísān lì lù zhū liú shūsūn chuán Levrenn 43 – Buhez Lì, Lù, Zhū, Liú ha Shūsūn
044 卷四十四 淮南衡山濟北王傳 Juǎn sìshísì huáinán héngshān jì běi wáng chuán Levrenn 44 – Buhez rouaned Huáinán, Héngshān ha Jì Běi
045 卷四十五 蒯伍江息夫傳 Juǎn sìshíwǔ kuǎi wǔ jiāng xī fū chuán Levrenn 45 – Buhez Kuǎi, Wǔ, Jiāng ha Xī Fū
046 卷四十六 萬石衞直周張傳 Juǎn sìshíliù wàn shí wèi zhí zhōu zhāng chuán Levrenn 46 – Buhez an aotrouion a Wàn, Wèi, Zhí, Zhōu ha Zhāng
047 卷四十七 文三王傳 Juǎn sìshíqī wén sān wáng chuán Levrenn 47 – Buhez tri mab an impalaer Wén
048 卷四十八 賈誼傳 Juǎn sìshíbā jiǎyì chuán Levrenn 48 – Buhez Jiǎ Yì
049 卷四十九 爰盎晁錯傳 Juǎn sìshíjiǔ yuán àng cháo cuò chuán Levrenn 49 – Buhez Yuán Àng ha Cháo Kuò
050 卷五十 張馮汲鄭傳 Juǎn wǔshí zhāng féng jí zhèng chuán Levrenn 50 – Buhez Zhāng, Féng, Jí ha Zhèng
051 卷五十一 賈鄒枚路傳 Juǎn wǔshíyī jiǎ zōu méi lù chuán Levrenn 51 – Buhez Jiǎ, Zōu, Méi ha Lù
052 卷五十二 竇田灌韓傳 Juǎn wǔshí'èr dòu tián guàn hán chuán Levrenn 52 – Buhez Dòu, Tián, Guàn ha Hán
053 卷五十三 景十三王傳 Juǎn wǔshísān jǐng shísān wáng chuán Levrenn 53 – Buhez trizek mab an impalaer Jǐng
054 卷五十四 李廣蘇建傳 Juǎn wǔshísì lǐ guǎng sū jiàn chuán Levrenn 54 – Buhez Lǐ Guǎng ha Sū Jiàn
055 卷五十五 衞青霍去病傳 Juǎn wǔshíwǔ wèi qīng huò qùbìng chuán Levrenn 55 – Buhez Wèi Qīng ha Huò Qùbìng
056 卷五十六 董仲舒傳 Juǎn wǔshíliù dǒng zhòngshū chuán Levrenn 56 – Buhez Dǒng Zhòngshū
057 卷五十七上 司馬相如傳 Juǎn wǔshíqī shàng sīmǎ xiāng rú chuán Levrenn 57 – Buhez Sīmǎ Xiāng Rú — Rann 1
卷五十七下 司馬相如傳 Juǎn wǔshíqī xià sīmǎ xiāng rú chuán Levrenn 57 – Buhez Sīmǎ Xiāng Rú — Rann 2
058 卷五十八 公孫弘卜式兒寬傳 Juǎn wǔshíbā gōngsūn hóng bo shì er kuān chuán Levrenn 58 – Buhez Gōngsūn Hóng, Bo Shì hag Er Kuān
059 卷五十九 張湯傳 Juǎn wǔshíjiǔ zhāng tāng chuán Levrenn 59 – Buhez Zhāng Tāng
060 卷六十 杜周傳 Juǎn liùshí dù zhōu chuán Levrenn 60 – Buhez Dù Zhōu
061 卷六十一 張騫李廣利傳 Juǎn liùshíyī zhāng qiān lǐ guǎnglì chuán Levrenn 61 – Buhez Zhāng Qiān ha Lǐ Guǎnglì
062 卷六十二 司馬遷傳 Juǎn liùshí'èr sīmǎ qiān chuán Levrenn 62 – Buhez Sīmǎ Qiān
063 卷六十三 武五子傳 Juǎn liùshísān wǔ wǔzǐ chuán Levrenn 63 – Buhez pemp mab an impalaer Wǔ
064 卷六十四上 嚴朱吾丘主父徐嚴終王賈傳 Juǎn liùshísì shàng yán zhū wú qiū zhǔfù xú yán zhōng wáng jiǎ chuán Levrenn 64 – Buhez Yán, Zhū, Wú Qiū, Zhǔ Fù, Xú, Yán, Zhōng, Wáng ha Jiǎ – Rann 1
卷六十四下 嚴朱吾丘主父徐嚴終王賈傳 Juǎn liùshísì xià yán zhū wú qiū zhǔfù xú yán zhōng wáng jiǎ chuán Levrenn 64 – Buhez Yán, Zhū, Wú Qiū, Zhǔ Fù, Xú, Yán, Zhōng, Wáng ha Jiǎ – Rann 2
065 卷六十五 東方朔傳 Juǎn liùshíwǔ dōngfāng shuò chuán Levrenn 65 – Buhez Dōngfāng Shuò
066 卷六十六 公孫劉田王楊蔡陳鄭傳 Juǎn liùshíliù gōngsūn liú tián wáng yáng cài chén zhèng chuán Levrenn 66 – Buhez Gōngsūn, Liú, Tián, Wáng, Yáng, Kài, Chén ha Zhèng
067 卷六十七 楊胡朱梅云傳 Juǎn liùshíqī yáng hú zhū méi yún chuán Levrenn 67 – Buhez Yáng, Hú, Zhū, Méi ha Yún
068 卷六十八 霍光金日磾傳 Juǎn liùshíbā huò guāng jīn rì dī chuán Levrenn 68 – Buhez Huò Guāng ha Jīn Rì Dī
069 卷六十九 趙充國辛慶忌傳 Juǎn liùshíjiǔ zhào chōngguó xīn qìngjì chuán Levrenn 69 – Buhez Zhào Chōngguó ha Xīn Qìngjì
070 卷七十 傅常鄭甘陳段傳 Juǎn qīshí fù cháng zhèng gān chén duàn chuán Levrenn 70 – Buhez Fù, Cháng, Zhèng, Gān, Chén ha Duàn
071 卷七十一 雋疏于薛平彭傳 Juǎn qīshíyī juàn shū yú xuē píng péng chuán Levrenn 71 – Buhez Juàn, Shū, Yú, Xuē, Píng ha Péng
072 卷七十二 王貢兩龔鮑傳 Juǎn qīshí'èr wáng gòng liǎng gōng bào chuán Levrenn 72 – Buhez Wáng, Gòng, daou C'hōng ha Bào
073 卷七十三 韋賢傳 Juǎn qīshísān wéi xián zhuàn Levrenn 73 – Buhez Wéi Xián
074 卷七十四 魏相丙吉傳 Juǎn qīshísì wèi xiāng bǐng jí chuán Levrenn 84 – Buhez Wèi Xiāng ha Bǐng Jí
075 卷七十五 眭兩夏侯京翼李傳 Juǎn qīshíwǔ suī liǎng xiàhóu jīng yì lǐ chuán Levrenn 75 – Buhez Suī, daou Xiàhóu, Jīng, Yì ha Lǐ
076 卷七十六 趙尹韓張兩王傳 Juǎn qīshíliù zhào yǐn hán zhāng liǎng wáng chuán Levrenn 76 – Buhez Zhào, Yǐn, Hán, Zhāng ha daou Wáng
077 卷七十七 蓋諸葛劉鄭孫毌將何傳 Juǎn qīshíqī gài zhūgé liú zhèng sūn guàn jiāng hé chuánn Levrenn 77 – Buhez Gài, Zhūgé, Liú, Zhèng, Sūn, Guànjiāng ha Hé
078 卷七十八 蕭望之傳 Juǎn qīshíbā xiāo wàngzhī chuán Levrenn 78 – Buhez Xiāo Wàngzhī
079 卷七十九 馮奉世傳 Juǎn qīshíjiǔ féng fèngshì chuán Levrenn 79 – Buhez Féng Fèngshì
080 卷八十 宣元六王傳 Juǎn bāshí xuān yuán liù wáng chuán Levrenn 80 – Buhez c'hwec'h mab an impalaerion Xuān ha Yuán
081 卷八十一 匡張孔馬傳 Juǎn bāshíyī kuāng zhāng kǒng mǎ chuán Levrenn 81 – Buhez Kuāng, Zhāng, Kǒng ha Mǎ
082 卷八十二 王商史丹傅喜傳 Juǎn bāshí'èr wáng shāng shǐ dān fù xǐ chuán Levrenn 82 – Buhez Wáng, Shāng, Shǐ Dān ha Fù Xǐ
083 卷八十三 薛宣朱博傳 Juǎn bāshísān xuē xuān zhū bó chuán Levrenn 83 – Buhez Xuē Xuān ha Zhū Bó
084 卷八十四 翟方進傳 Juǎn bāshísì zhái fāngjìn chuán Levrenn 84 – Buhez Zhái Fāngjìn
085 卷八十五 谷永杜鄴傳 Juǎn bāshíwǔ gǔ yǒng dù yè chuán Levrenn 95 – Buhez Gǔ Yǒng ha Dù Yè
086 卷八十六 何武王嘉師丹傳 Juǎn bāshíliù hé wǔ wáng jiā shī dān chuán Levrenn 96 – Buhez Hé Wǔ, Wáng Jiā ha Shī Dān
087 卷八十七 揚雄傳 Juǎn bāshíqī yáng xióng chuán Levrenn 87 – Buhez Yáng Xióng - Rann 1
卷八十七 揚雄傳 下 Juǎn bāshíqī yáng xióng chuán xià Levrenn 87 – Buhez Yáng Xióng - Rann 2
088 卷八十八 儒林傳 Juǎn bāshíbā rú lín chuán Levrenn 88 – Buhez al lenneien gonfusian
089 卷八十九 循吏傳 Juǎn bāshíjiǔ xún lì chuán Levrenn 89 – Buhez ar gargidi beurleal
090 卷九十 酷吏傳 Juǎn jiǔshí kù lì chuán Levrenn 90 – Buhez ar gargidi zigar
091 卷九十一 貨殖傳 Juǎn jiǔshíyī huò zhí chuán Levrenn 91 – Buhez an uzurerion
092 卷九十二 游俠傳 Juǎn jiǔshí'èr yóu xiá chuán Levrenn 92 – Buhez ar c'hoarierion
093 卷九十三 佞幸傳 Juǎn jiǔshísān nìng xìng chuán Levrenn 93 – Buhez al lubaned
094 卷九十四上 匈奴傳 Juǎn jiǔshísì shàng xiōngnú chuán Levrenn 94 – Hengounioù an Huned – Rann 1
卷九十四下 匈奴傳 Juǎn jiǔshísì xià xiōngnú chuán Levrenn 94 – Hengounioù an Huned – Rann 2
095 卷九十五 西南夷兩粵朝鮮傳 Juǎn jiǔshíwǔ xīnán yí liǎng yuè cháoxiǎn chuán Levrenn 95 – Hengounioù barbared ar Mervent, ar Guangdong ha Korea
096 卷九十六上 西域傳 Juǎn jiǔshíliù shàng xīyù chuán Levrenn 96 – Hengounioù Rannvroioù ar C'hornôg – Rann 1
卷九十六下 西域傳 Juǎn jiǔshíliù xià xīyù chuán Levrenn 96 – Hengounioù Rannvroioù ar C'hornôg – Rann 2
097 卷九十七上 外戚傳 Juǎn jiǔshíqī shàng wàiqī chuán Levrenn 97 – Buhez an impalaerezed hag o c'herent dre eured – Rann 1
卷九十七下 外戚傳 Juǎn jiǔshíqī xià wàiqī chuán Levrenn 97 – Buhez an impalaerezed hag o c'herent dre eured – Rann 2
098 卷九十八 元后傳 Juǎn jiǔshíbā yuán hòu chuán Levrenn 98 – Buhez (an impalaerez) Wáng Zhèngjūn
099 卷九十九上 王莽傳 Juǎn jiǔshíjiǔ shàng wáng mǎng chuán Levrenn 99 – Buhez Wáng Mǎng[1] – Rann 1
卷九十九中 王莽傳 Juǎn jiǔshíjiǔ zhōng wáng mǎng chuán Levrenn 99 – Buhez Wáng Mǎng – Rann 2
卷九十九下 王莽傳 Juǎn jiǔshíjiǔ xià wángmǎng chuán Levrenn 99 – Buhez Wáng Mǎng – Rann 3
100 卷一百上 敍傳 Juǎn yībǎi shàng xù chuán Levrenn 100 – Goudeskrid hag Istor an Tiegezh – Rann 1
卷一百下 敍傳 Juǎn yībǎi xià xù chuán Levrenn 100 – Goudeskrid hag Istor an Tiegezh – Rann 2

Pennadoù kar=[kemmañ | kemmañ ar vammenn]

Liammoù diavaez[kemmañ | kemmañ ar vammenn]

Notennoù[kemmañ | kemmañ ar vammenn]

  1. Diazezer an diernac'h Xin (新朝 Xīn cháo) adalek ar bloaz 23 AB.


China contour.svg 中文世界門戶 Porched ar bed sinaat — 找到關於中國的頁面 Adkavit ar pennadoù a denn d'ar bed sinaat.